Ugovor o putovanju

1. Opće odredbe

Ovdje objavljeni “Ugovor o putovanju” i “Opći uvjeti putovanja i uputstva za turističke aranžmane” (u daljnjem tekstu Ugovor) uređuju prava i obaveze između EHOLIDAYS d.o.o., Vatroslava Jagića 17, HR-35000 Slavonski Brod, OIB 12704959917, ID-kod HR-AB-35-030154746 (u daljnjem tekstu EHOLIDAYS), tj. njegove ovlaštene agencije subagenta i kupca/korisnika koji rezervira/kupuje individualne usluge ili paket aranžmane objavljene na službenim internet stranicama www.eholidays.hr (u daljnjem tekstu Putnik). Ukoliko je za pojedinu individualnu uslugu ili paket aranžman objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen za tu uslugu ili aranžman.

2. Opis smještaja i usluga

Ponuđeni hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad. Standardi smještaja i usluga su različiti u svakoj državi koju Putnik može posjetiti tijekom putovanja i nisu usporedivi.

Informacije koje Putnik može dobiti na drugim prodajnim mjestima ili internet stranicama ne obvezuju EHOLIDAYS u većoj mjeri nego informacije objavljene na vlastitim službenim internet stranicama www.eholidays.hr, katalogu ili drugim službenim tiskanim, audio ili video promotivnim materijalima.

Sve informacije i fotografije korištene za opis smještajnih kapaciteta i usluga prikupljeni su iz službenih i pouzdanih izvora, te su provjereni i odobreni prije objavljivanja. EHOLIDAYS ne snosi odgovornost za eventualne pogreške nastale prilikom unosa podataka na internet stranice, niti za pogreške, nemar ili nerazumijevanje Putnika.

3. Rezervacije

Sve rezervacije se vrše putem Online Booking Sustava (OBS) na službenim internet stranicama www.eholidays.hr.

U specifičnim slučajevima, kada putnik ne može pronaći odgovarajući smještaj ili uslugu putem OBS-a, rezervaciju je moguće proslijediti na e-mail adresu reservations@eholidays.hr,  na fax broj +385 (35) 628 777 ili kod drugih ovlaštenih agenata.

U procesu rezervacije Putnik je dužan na zahtjev OBS-a ili rezervacijskog osoblja EHOLIDAYS-a, prijaviti ispravne osobne i druge podatke neophodne za pravilno izvršenje rezervacije. U protivnom Putnik snosi svu pravnu odgovornost i dužan je podmiriti sve eventualne dodatne troškove proizašle kao rezultat neispravnosti podataka.

Za pojedine rezervacije »na upit« potrebno je uplatiti akontaciju 10% ukupne cijene rezerviranih usluga. EHOLIDAYS nije dužan prihvatiti takvu rezervaciju na upit bez uplaćene akontacije. Za otkaz već potvrđene rezervacije na upit EHOLIDAYS zadržava uplaćenu akontaciju, osim ako u aranžmanu nije drugačije navedeno.

4. Smještaj

Ukoliko Putnik u procesu rezervacije nije izričito zatražio smještajnu jedinicu sa posebnim odlikama (pogled iz sobe, kat, veličina, tip sobe itd.), prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu raspoloživu u dotičnom smještajnom objektu na dan dolaska. Ukoliko Putnik ipak bude zahtijevao smještajnu jedinicu sa posebnim odlikama po dolasku u smještajni objekt, osoblje EHOLIDAYS-a će pokušati zadovoljiti Putnikovom zahtjevu ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva, niti će EHOLIDAYS prihvatiti prigovor u slučaju da ispunjenje Putnikovog zahtjeva nije moguće.

Sve osobe koje borave u istoj smještajnoj jedinici obavezne su koristiti jednaku osnovnu uslugu (najam, noćenje s doručkom, polupansion, puni pansion, all inclusive).

Vrijeme smještaja u smještajnu jedinicu različito je i naznačeno posebno za svaki program. Uobičajeno je vrijeme smještaja u hotelske sobe oko 14 sati,  dok je napuštanje do 10 sati.

5. Cijene

Cijene paket aranžmana objavljene su u kunama temeljene na odnosu kune i stranih valuta i vrijede od dana objave.

Cijene smještanih jedinica, individualnih i dodatnih usluga objavljene su u EUR-ima, te se obračunavaju u kunama na dan uplate.

Sve cijene su temeljene na ugovorima sa dobavljačima te ne moraju odgovarati cijenama koje mogu biti objavljene u destinaciji ili na drugim prodajnim mjestima. Razlika u cijenama nije valjana osnova za eventualni prigovor ili naknadu štete.

EHOLIDAYS zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene tečaja stranih valuta (više od 5%), promjene cijena smještajnih, prijevoznih i drugih usluga od strane dobavljača, ali najkasnije 20 dana prije početka putovanja. Za povišenje cijena do 10% nije potrebna suglasnost Putnika. U slučaju povišenja cijene većeg od 10%, Putnik ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetu. U roku od 2 dana Putnik se mora izjasniti o prihvaćanju ili odbijanju novog programa/cijene. Ako putnik odbije izmjene EHOLIDAYS vraća putniku uplaćeni iznos a putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik prihvati izmijenjeni program/cijenu nema pravo na naknadu štete iz tog naslova. EHOLIDAYS može u programu predvidjeti da Putnik plaća određene usluge na odredištu. U tom se slučaju sve reklamacije obavljaju na odredištu, u Hrvatskoj ili inozemstvu.

6. Plaćanje

Prihvaćanjem Ugovora u procesu rezervacije putem OBS-a te uplatom na bankovni račun EHOLIDAYS-a, plaćanjem kreditnom karticom pomoću WSpay™ protokola na službenim internet stranicama www.eholidays.hr ili diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod rezerviranja usluga, Putnik u cijelosti prihvaća ovaj Ugovor koji je prethodno pažljivo proučio.

Da bi se rezervacija smatrala valjanom, potrebno je uplatiti najmanje 30% ukupne vrijednosti rezerviranih usluga najkasnije do 72 sata od trenutka potvrde rezervacije. Preostali iznos je potrebno uplatiti 14 dana prije početka korištenja prve usluge. Ukoliko Putnik ne uplati preostali iznos u predviđenom roku, EHOLIDAYS smatra da je aranžman otkazan i ravna se prema uvjetima otkaza putovanja navedenih u članku 8. Ugovora.

Za rezervacije čiji je datum korištenja prve usluge unutar 14 dana od trenutka potvrde rezervacije, potrebno je odmah uplatiti 100% ukupne vrijednosti rezerviranih usluga. Uplate na bankovni račun nisu moguće za rezervacije potvrđene unutar 5 radnih dana prije datuma korištenja prve usluge (za uplate iz inozemstva) odnosno 3 radna dana za uplate iz Republike Hrvatske.

Po uplaćenom punom iznosu rezerviranih usluga, Putniku će biti omogućeno preuzimanje potrebnih dokumenata (voucher, račun, potvrda o uplati) sa službenih internet stranica www.eholidays.hr, ili će mu isti biti dostavljeni e-mail adresu korištenu prilikom rezerviranja usluga. Kako bi ostvario pravo na uslugu Putnik je dužan na zahtjev EHOLIDAYS–ova predstavnika, ili predstavnika pružatelja usluga predočiti valjanu potvrdu o uplaćenom aranžmanu, u protivnom, putnik nema pravo koristiti usluge ili započeti putovanje.

Sva plaćanja kreditnim karticama na službenim internet stranicama www.eholidays.hr će biti izvršena u kunama. Ukoliko Putnik vrši plaćanje kreditnom karticom izdanom od strane inozemne banke, iznos terećenja u valuti inozemne banke će se izračunati na temelju tečajnih lista asocijacije kreditnih kartica. Kao rezultat mogu nastati manja odstupanja između konkretnog iznosa terećenja i obavljenih cijena.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih kartica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

7. Pravo EHOLIDAYS-a na otkaz i promjene

EHOLIDAYS jamči pružanje rezerviranih usluga smještaja i drugih usluga, te provedbu paket aranžmana prema opisu aranžmana. Sadržaj aranžmana EHOLIDAYS ili odgovorni organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, elementarne nepogode i sl.).

EHOLIDAYS zadržava pravo potpune ili djelomične promjene ili otkaza paket aranžmana, odnosno rezerviranih usluga i smještajnih kapaciteta, ukoliko prije početka korištenja prve usluge nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje istih, bile bi opravdanim razlogom da se ponuda ne objavi, te da se ne primaju i potvrđuju rezervacije u predmetnim smještajnim objektima i usluga po predmetnom aranžmanu.

EHOLIDAYS pridržava pravo na otkaz paket aranžmana do najkasnije 5 dana prije početka korištenja prve usluge, ukoliko se ne prijavi potreban broj putnika. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog paket aranžmana posebno je naveden kod svakog aranžmana.

EHOLIDAYS zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjene reda letenja ili nastupanja nepredvi|enih okolnosti, kao i pravo izmjene itinerera ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija ili vremenske neprilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko EHOLIDAYS ili odgovorni organizator otkaže putovanje, Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

Ukoliko EHOLIDAYS ne može ispuniti potvrđene i uplaćene usluge smještaja (uslijed mogućih pogrešaka u vlastitom booking sustavu ili pogrešaka u rezervacijskom sustavu pružatelja usluga), obavezan je Putniku ponuditi alternativu. Ponuđena alternativa mora biti iste ili jednu kategoriju više kvalitete od originalno rezerviranog i potvrđenog smještaja. Ukoliko Putnik prihvati alternativu, nema pravo na naknadni prigovor i naknadu štete. Ukoliko je prihvaćena alternativa znatno skuplja od originalno rezerviranog i potvrđenog smještaja, Putnik je suglasan podmiriti 50% razlike u cijeni smještaja. Ukoliko je ponuđena alternativa jeftinija od originalno rezerviranog i potvrđenog smještaja EHOLIDAYS je dužan Putniku vratiti razliku.

EHOLIDAYS je dužan sve goste koji su uplatom potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

8. Pravo putnika na otkaz

Ukoliko Putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju, dužan je to učiniti pismenim putem (e-mail na adresu reservations@eholidays.hr, ili faks na broj + 385 (35) 628 777), najmanje 30 dana prije početka korištenja prve usluge. Promjenom rezervacije se smatra promjena u broju putnika, promjena datuma putovanja ili promjena tipa usluge, odnosno tipa smještaja. Prva promjena rezervacije je besplatna, ukoliko ju je moguće izvršiti bez dodatnih troškova. Svaka sljedeća promjena rezervacije će se naplatiti 100 kn (PDV uključen) po promjeni, uz obračun eventualnih dodatnih troškova. Ukoliko promjena rezervacije nije moguća, a Putnik za posljedicu otkaže rezervaciju, obračunava se naknada troškova zbog otkaza prema specifikaciji niže.

Ukoliko Putnik pismenim putem otkaže rezervaciju prije početka korištenja prve usluge, EHOLIDAYS ima pravo na naknadu troškova radi otkaza rezervacije, a visina troškova određuje se prema danu Putnikova otkazivanja, i to:

 • do 30 dana prije početka korištenja prve usluge – 150,00 kn administrativnih troškova (PDV uključen)
 • 29-15 dana prije početka korištenja prve usluge – 30% ukupnog iznosa rezerviranih usluga
 • 14-8 dana prije početka korištenja prve usluge – 50% ukupnog iznosa rezerviranih usluga
 • 7-3 dana prije početka korištenja prve usluge – 80% ukupnog iznosa rezerviranih usluga
 • 3-0 dana prije početka korištenja prve usluge – 100% ukupnog iznosa rezerviranih usluga
 • nakon početka korištenja prve usluge (NO SHOW) – 100% ukupnog iznosa rezerviranih usluga

Svaka promjena rezervacije unutar perioda od 14 dana prije početka korištenja prve usluge, smatrati će se otkazom i primjenjivati će se gore navedena kalkulacija naknade troškova. Kad su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Ako su za pojedini aranžman, smještaj ili uslugu određeni drugačiji uvjeti za otkaz putovanja, primjenjuju se otkazni uvjeti utvrđeni u takvom programu.

Otkaz rezervacije nakon što je započelo korištenje rezerviranih usluga je moguć samo uz pismeni zahtjev, a povrat dijela uplaćenog iznosa je moguć samo u slučaju bolesti ili smrtnog slučaja u obitelji (potrebno je predočiti valjanu potvrdu). U svim ostalim slučajevima povrat dijela uplaćenog iznosa nije moguć.

Preporučujemo uplatu osiguranja od otkaza putovanja.

9. Putnikov prekid ili promjena putovanja

Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku s prekinutog putovanja, Putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje od otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može promijeniti program odnosno ugovorene usluge samo uz prethodnu napisanu suglasnost mjesnoga (lokalnoga) agenta kojega je ovlastio EHOLIDAYS, s tim da Putnik o takvoj promjeni obavijesti EHOLIDAYS kao organizatora putovanja najkasnije 8 dana po povratku s putovanja. Ako pak EHOLIDAYS nakon početka putovanja nije pružio veći dio usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati veći dio rezerviranih usluga, EHOLIDAYS može na svoj teret a uz suglasnost Putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te ako je potrebno obeštetiti Putnika za razliku u cijeni između rezerviranih i stvarno pruženih usluga.

10. Zdravstveni propisi i zaštita

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje Putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja Ugovora, te ne može biti razlogom raskida Ugovora ukoliko cijepljenje nije protivno Putnikovu zdravlju. U tom slučaju Putnik prilaže liječničku potvrdu.

11. Putnikova prtljaga

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarter letovima te do 20 kg prtljage na redovnim zračnim linijama. Za svaki prekoračeni kg Putnik plaća naknadu utvrđenu prijevoznikom. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na Putnikov rizik, stoga preporučujemo osigurati prtljagu. Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Preporučujemo najam sefa u smještajnom objektu.

12. Putno osiguranje

Prilikom rezervacije Putniku će biti ponuđeno osiguranje od rizika otkaza, osiguranje prtljage i zdravstveno osiguranje za slučaj oboljenja ili nezgode u inozemstvu. Preporučujemo uplatu zdravstvenog osiguranja za slučaj oboljenja ili nezgode u inozemstvu.

Važna napomena – polica osiguranja ne može se ugovoriti naknadno.

13. Jamčevno osiguranje

EHOLIDAYS zaključio je jamčevno osiguranje u slučaju stečaja. Putnik treba u slučaju organizatorova stečaja na najbrži način kontaktirati CROATIA OSIGURANJE na telefon 0800 1884 (radnim danom od 8-20 sati, subotom 8-15 sati), te je dužan priložiti valjani dokaz o uplati rezervacije.

14. Odgovornost Putnika

14.1. Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite države i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom EHOLIDAYS-a i izvršitelja usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, Putnik odgovara EHOLIDAYS-u za načinjenu štetu.

14.2. Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili nenamjerno, prouzroči EHOLIDAYS-u odnosno davatelju usluga.

14.3. Putnik odgovara za štetu EHOLIDAYS-u ako iznosi neistine kojima povređuje čast i ugled organizatora putovanja.

15. Odgovornost EHOLIDAYS-a

15.1. EHOLIDAYS je dužan brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti se o pravima i interesima Putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. EHOLIDAYS je dužan Putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara Putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. EHOLIDAYS odgovara Putniku za štetu ako je prigodom izbora davatelja usluga propustio ponašati se kao dobar organizator putovanja. Ne postoji odgovornost EHOLIDAYS-a ako angažira davatelja usluga za kojeg je provjerio da je solventan, pažljiv i poslovan.

15.2. EHOLIDAYS jamči kvalitetu usluga u skladu sa standardima države u kojoj se usluga treba izvršiti. EHOLIDAYS je dužan upozoriti Putnika o stupnju standarda države u kojoj se usluga pruža (različitosti u odnosu na standarde države u kojoj Putnik prebiva ili boravi) te o mogućnosti odstupanja od programa zbog lokalnih običaja i pravila države. Hotelske i prijevozne usluge kategorizirane su i opisane prema standardima države u kojoj se u toku putovanja boravi.

15.3. Zahtjev za naknadu štete, nastale zbog potpunog ili djelomičnog nepružanja usluge, a koja je nastala krivnjom davatelja usluge, Putnik može postaviti izravno davatelju usluge. U tom slučaju EHOLIDAYS je dužan pomoći Putniku u ostvarenju njihovih prava.

15.4. EHOLIDAYS je dužan u slučaju prometne nesreće, vremenske nepogode, terorističkog akta ili bilo kog drugog izvanrednog događaja više sile, pružiti Putniku odgovarajuću pomoć u skladu s pravilima države u kojoj se usluga pruža. U takvim slučajevima EHOLIDAYS nije u obvezi osigurati sve rezervirane usluge ovisno o uputi državnih vlasti države u kojoj se događaj zbio. EHOLIDAYS može skratiti boravak putnika ako država ne jamči njihovu sigurnost.

15.5. Ako je Putnik ozlijeđen za vrijeme pružanja usluge koja je sastavni dio programa, Putnik mora pribaviti liječničku potvrdu o stupnju ozljede te pridržavati se svih liječničkih uputa u skladu s propisima. Ako se EHOLIDAYS ponašao u skladu s gospodarskim običajima, tada EHOLIDAYS nije u obvezi nadoknaditi štetu Putniku. U protivnom postoji odgovornost EHOLIDAYS-a za štetu (uključeni svi vidovi štete prema hrvatskim propisima odnosno prema stranim propisima) koju trpi Putnik do visine cijene programa koji je uplaćen. Ovo ograničenje iznosa naknade ne vrijedi ako je EHOLIDAYS štetu uzrokovao namjerno ili krajnjom nepažnjom. Za razliku štete Putnik se može namiriti od davatelja usluge. U tom slučaju EHOLIDAYS dužan je pomoći Putniku u ostvarenju njegovih prava.

15.6. Putnik je dužan odmah reklamirati manjkavu ili nekvalitetnu uslugu kako bi EHOLIDAYS poduzeo sve za sprečavanje daljnje moguće štete Putniku. EHOLIDAYS je dužan otkloniti uzrok žalbe na loše izvedenu uslugu. Ukoliko to nije moguće Putnik i predstavnik EHOLIDAYS-a sastavljaju poseban zapisnik izjavu koja postaje podloga za obeštećenje.

16. Rješavanje prigovora

Putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora po osnovi neizvršene ugovorene usluge. Putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu pismenim putem. EHOLIDAYS neće primiti u postupak grupne pritužbe one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe.

VAŽNA NAPOMENA: EHOLIDAYS ne prihvaća reklamacije na LAST MINUTE aranžmane – ponude u zadnji čas kao ni druge vrste posebnih ponuda (FORTUNA SISTEM, FORMULA ROULETTE, NO NAME HOTEL, FIRST MINUTE i sl.).

Pritužbeni postupak:

 • Odmah na samome mjestu Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika, a ako ovoga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, EHOLIDAYS neće uvažiti naknadnu Putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
 • Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, Putnik o tome sastavlja s predstavnikom pismeni zapisnik
 • Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Putnik predaje pismeni prigovor na e-mail adresu complaints@eholidays.hr, na broj fax-a + 385 (35) 628 777 ili poštom na adresu Vatroslava Jagića 17, HR-35000 Slavonski Brod, te prilaže pismenu izjavu potpisanu od predstavnika, svu prateću dokumentaciju i eventualne račune za dodatne troškove. EHOLIDAYS će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku od 8 dana.
 • EHOLIDAYS je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. EHOLIDAYS može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga. EHOLIDAYS će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja.
 • Dok EHOLIDAYS ne donese rješenje, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo Putnika na naknadu idealne štete.

17. Nadležnost suda

Za slučaj spora protiv Putnika ili EHOLIDAYS-a mjerodavan je sud u Slavonskom Brodu.

18. Zaštita osobnih podataka

EHOLIDAYS o Putniku prikuplja sljedeće osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, spol, broj putovnice, državljanstvo, broj telefona i e-mail adresu. Putnik navedene podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika koriste se u procesu rezervacije i realizacije traženih usluga, te će se koristiti za daljnju međusobnu komunikaciju. EHOLIDAYS se obavezuje da neće osobne podatke koristiti u druge svrhe od navedenih, da sa podacima neće postupati na neprimjeren način, da podaci neće biti predmet tajne obrade, da podaci neće biti prodani trećoj strani, da podatke neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Eventualna distribucija podataka prema osobama koje nisu njima ovlaštene raspolagati može biti omogućena isključivo uz pisanu suglasnost Putnika.

Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko Putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.

Osobni podaci Putnika čuvaju se u pisanom i elektronskom obliku, u prostorijama EHOLIDAYS-a i u bazi podataka zaštićeni enkripcijom, sukladno odluci agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Pristup prikupljenim podacima ima ovlaštena osoba EHOLIDAYS-a. Svim ostalim osobama uvid u prikupljene podatke nije omogućen.

Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija EHOLIDAYS-a.

Putnik pisanim putem na e-mail adresu reservations@eholidays.hr može zatražiti informaciju o podacima koje posjedujemo, svrsi njihove obrade i o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni. Također, na isti način, Putnik može zatražiti ispravak podataka, prestanak njihove obrade, brisanje podataka iz baze podataka i/ili otkazati privolu za sudjelovanje u marketinškim akcijama EHOLIDAYS-a. U tom slučaju EHOLIDAYS se obvezuje postupiti po zahtjevu u roku od 48 sati, te pisanim putem obavijestiti Putnika o izvršenju zahtjeva.

19. Putovanja u organizaciji drugih odgovornih organizatora/touroperatora

Međukontinentalna putovanja: svi posebni uvjeti objavljeni su za svaki pojedini program, odnosno, primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za svako putovanje.

Svi programi u kojima EHOLIDAYS nastupa kao posrednik: EHOLIDAYS ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje EHOLIDAYS zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo u tako objavljenom programu te na potvrdi o putovanju. U tom slučaju Putnik potpisuje prijavnicu–ugovor s navedenim odgovornim organizatorom putovanja.

20. Odgovorni organizator:

EHOLIDAYS d.o.o. turistička agencija za turizam, ugostiteljstvo i usluge
Vatroslava Jagića 17, HR-35000 Slavonski Brod,
HR-AB-35-030154746